hero banner
Hoàng Cái
Viên Thiệu
Đổng Trác
Cam Ninh
Trương Giác
Mã Vân Lộc
Mã Siêu
Lữ Bố
Mạnh Hoạch
Tôn Thượng Hương
Trương Liêu
Lưu Bị
Triệu Vân
Lưu Bị
Triệu Vân
Cam Ninh
Tôn Thượng Hương
Hoàng Cái
Đổng Trác
Mạnh Hoạch
Trương Giác
Mã Vân Lộc
Mã Siêu
Viên Thiệu
Lữ Bố
Trương Liêu
Thủy Kính tiên sinh
Tuân Úc
Chu Du