Lưu Bị
Cốt truyện

Tự Huyền Đức,người Trác quận, Hán thất tông nhân, nửa đời đầu khốn cùng, sau trở thành người sáng lập nước Thục Hán.
Lấy đức phục người, điển hình có tài nhưng thành đạt muộn.

Thiên Phú
Nhân Đức Vô song
cách mỗi 23s, Lưu Bị biến 12% SL tối đa trở thành Hộ Thuẫn, đồng thời gây cho đơn vị địch trong phạm vi nhất định phía trước ST Trí Lực bằng 200% Công
Kỹ năng
Mỗi lần chịu ST tăng 5% tốc độ công, tăng đối đa 50%
Bản thân tử vong, tăng cho 1 chủ tướng bất kỳ bên ta 30% tổng Công, 50% Bạo, kéo dài 5s, 5s sau bản thân hồi sinh với 40% SL ( Chỉ hiệu lực khi trên sân có đơn vị bên ta tồn tại)
Cứ ra trân 1 chủ tướng Thục, Lưu Bị tăng SL bằng 8% SL tối đa Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi cùng ra trận, đơn vị đội Lưu Bị tăng 20% miễn ST
Khi Lưu bị ra sân, quân Thục bên ta tăng 10% tổng Công