Viên Thiệu
Cốt truyện

Tự Bản Sơ, người Nhữ Nam, xuất thân danh môn, thống nhất phương bắc, trở thành chư hầu thực lực mạnh nhất lúc ấy .

Hùng tâm tráng chí, đều bị Ô Sào một mồi lửa đốt.

Thiên Phú
Bắc Phương Bá Chủ:
Cứ 1 sĩ binh phe mình sống sót, toàn đơn vị đội Viên Thiệu tăng 1% tổng công, và tăng 1 phòng.
Kỹ năng
Mở màn, sĩ binh đội của Viên Thiệu tăng 30% tổng công, kéo dài 20s.
Viên Thiệu tự thân tăng 6% tổng công và phòng mục tiêu càng cao thì tự thân bạo càng lớn, cứ 4 điểm phòng tăng 1% bạo, tăng tối đa 50%.
Khi đơn vị đội mình diệt binh sĩ địch, 20% sẽ chuyển thành binh sĩ phe mình.
ST sĩ binh đơn vị đội mình giảm 30%.