Hoàng Cái
Cốt truyện

Tự Công Phúc, quê Linh Lăng, là người dũng mãnh thiện chiến, nguyên lão 3 đời ở Đông Ngô, rất tâm đắc với phóng hỏa và khổ nhục kế.

Thiên Phú
Khổ Nhục Kế
Khi SL chủ tướng bên ta thấp hơn 25% mà Hoàng Cái SL cao hơn 50%, Hoàng Cái sẽ truyền SL cho tướng bên ta bằng 25% SL tối đa, tăng cho chủ tướng bên ta 120 phòng, kéo dài 3s (hồi chiêu 8s)
Kỹ năng
Mỗi khi SL Hoàng Cái xuống 10% bản thân tăng 10% phòng
Cách mỗi 3S, bản thân hồi SL bằng 6% sinh lực đã mất. Mỗi khi ra trận 1 chủ tướng cung thủ Đông Ngô, Hoàng Cái tăng 3% tổng SL.
Cách 6s công của Hoàng Cái sẽ gây thêm cho mục tiêu sát thương võ lực bằng 100% công đồng thời làm chậm 6s.