Mã Siêu
Cốt truyện

Tự Mạnh Khởi, quê Phù Phong , thiếu niên thành danh, uy chấn Tây Lương, là một trong ngũ hổ thượng tướng Thục Hán .

Ngoại trừ hắn, không còn ai có thể làm cho Tào Tháo cắt râu vứt áo.

Thiên Phú
Uy Chấn Tây Lương
Mỗi lần tiếp chiến Mã Siêu gây cho toàn bộ đơn vị đội mục tiêu nhiều ST võ lực.
Kỹ năng
Khi toàn bộ đơn vị đội mục tiêu tử vong, đơn vị đội bản thân hồi sinh lực bằng 20% sinh lực tối đa.
Tự thân tăng 20% ST, 5 Ngũ Hổ Tướng cùng ra trận phóng kỹ năng thiên phú chắc chắn phóng liên tục 2 lần
Bản thân mỗi lần tiếp chiến nhận 20% hiệu quả tăng ST, kéo dài 5s, có thể chồng 3 tầng.
Cứ di chuyển khoảng cách 100m, đơn vị đội mình tăng 3% tổng công, 5% tốc độ di chuyển, kéo dài cả trận, tối đa cộng dồn 20 tầng. 3 tướng Tây Lương ra trận đội khinh kỵ phe mình khi công 20% khiến mục tiêu bị choáng 1s.