Lữ Bố
Cốt truyện

Tự Phụng Tiên,quê Ngũ Nguyên, vũ lực kinh người, dũng mãnh vô song, có danh xưng Tam quốc đệ nhất mãnh tướng .

Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố.

Thiên Phú
Thiên Hạ Vô Song
Khi Lữ Bố nhận cường hóa sẽ biến thân 6s, trong lúc biến thân võ lực tăng 20%, đồng thời công thường gây cho 5 đơn vị trong phạm vi nhất định ST Võ lực bằng 100% công.
Kỹ năng
Cách mỗi 15s tăng cho chủ tướng bên ta trong phạm vi nhất định 20% Bạo, duy trì 6 lần công.
Mỗi khi 1 binh sĩ địch tử vong, bản thân hồi SL bằng 1% SL tối đa 3 người ra trận: Hiêu quả tăng thêm 50%
Tự thân tăng 10% bạo, cứ mỗi lần mục tiêu bị Lữ Bố gây ST bạo, Lữ Bố hồi tối đa 4$ SL
Công địch 15% tạo choáng, kéo dài 3s, nếu võ lực chủ tướng đội mục tiêu ít hơn mình, thời gian kéo dài tăng thêm 2s.