Trương Liêu
Cốt truyện

Tự Văn Viễn, quê Nhạn Môn, làm người trầm ổn, dũng mãnh thiện chiến, là một trong ngũ tử lương tướng Tào Ngụy thời Tam quốc.

Lấy tám trăm tướng sĩ phá Ngô Quân mười vạn, uy chấn bến Tiêu Dao!

Thiên Phú
Duệ Bất Khả Đương
Mở màn, Trương Liêu tăng cho toàn bộ đơn vị đội bên ta trên đường 50% tổng công, kéo dài 12s.
Kỹ năng
sĩ binh đội mình tăng 15% tổng công, 15% tổng sinh lực.
Đội cận chiến dơn vị đội mình tăng 30% ST.
Khi toàn bộ đơn vị đội mục tiêu tử vong, đội của bản thân tăng 50% tổng công, kéo dài 8s.
Sĩ binh đội mình tăng 20% ST. Ngũ Tử Lương Tướng ra trận thì số sinh binh Toàn đội +2.