Tôn Thượng Hương
Cốt truyện

Là em gái của Tôn Quyền và Tôn Sách, nhanh trí, mạnh mẽ và dũng cảm, đã lấy Lưu Bị làm chồng sau cuộc chiến Xích Bích.

 

Thiên Phú
Phi Vũ Lưu Tinh
Cách mỗi 24s, Tôn Thượng Hương vận lực 3s, vận lực xong kích hoạt Bạo Liệt Tiễn tăng 150% tổng công, đồng thời giảm 50% tốc công, tấn công gây thêm cho đơn vị trong phạm vi nhất định 50%ST, Bạo Liệt Tiễn kéo dài 12s
Kỹ năng
Tự thân tăng 20% bạo, công địch ở trạn thái trì hoãn và thiêu sẽ x2 hiệu quả 3 người ra trận: bạo cơ bản tăng 50%
Tự thân tăng 15% bạo, nếu bạo sẽ bỏ qua 20% phòng mục tiêu
Tự thân tăng 25% tổng công, nếu tiêu diệt chủ tướng địch hiệu quả tăng 100%
Tự thân tăng 20% tổng công Lưu bị ra trận tự thân tăng thêm 10% tổng công