Thủy Kính tiên sinh
Cốt truyện

Danh sĩ Kinh Châu, ông tổ ngành truyền thông công chúng.

Phượng Sồ, Ngọa Long, cũng từ miệng Thủy Kính mà vang danh thiên hạ.

Thiên Phú
Kỹ năng