Tuân Úc
Cốt truyện

Tuân Úc, tự Văn Nhược, xuất thân danh môn, làm quân sư cho Tào Tháo. Sau vì làm mất lòng sếp Tào được bị tặng hộp cơm rỗng, bèn uất ức tự vẫn.

Thiên Phú
Kỹ năng