Mạnh Hoạch
Cốt truyện

Tác chiến dũng cảm, ý chí kiên cường, dưới trướng có mười vạn Man binh, bởi vậy có Nam Man vương danh xưng.

Đây là người cần bảy lần bắt bảy lần tha mới có thể thu phục dũng sĩ!

Thiên Phú
Man Vương Chiến Thú
Mở màn Mạnh Hoạch triệu hoán 1 Chiến Hùng(Dã Thú) vào chiến đấu ( Chiến Hùng kế thừa của chủ tướng 60% tổng Công, 70% tổng SL)
Kỹ năng
Tự thân tăng 35% phòng, Chúc Dung ra trận tăng thêm 10% tổng SL
St viễn trình đơn vị đội mình nhận giảm 30%, ở t.thái thiêu kỹ năng vô hiệu
Cách mỗi 22s, kích phát toàn bộ Dã Thú đấu chí, tăng cho chúng 80% tốc công, kéo dài 6s
Chiến Hùng Mạnh Hoạch triệu hồi tăng 30% tổng công, 30% tổng SL