qrcode Quét để tải game

[TIÊU ĐIỂM TƯỚNG] NGỤY VĂN ĐẾ TÀO PHI

 

THÔNG TIN CƠ BẢN:

Tào Phi, tự là Tử Hoàn, sinh ở huyện Tiêu, nước Bái, thuộc Dự châu (hiện nay là huyện Hào, Bạc Châu, tỉnh An Huy), là con đầu lòng của Tào Tháo và Biện phu nhân.Ông là người có tư chất thông minh, học rộng hiểu nhiều. Sau khi cha ông Tào Tháo qua đời, ông kế vị tước hiệu Ngụy vương của cha mình trong vòng 7 tháng; từ tháng 5 đến khi xưng Đế vào tháng 12 năm 220.

Binh chủng: Trọng Kỵ
Chỉ số: Vũ 78 – Trí 104 – Thống 105
Quốc gia: Nguỵ Quốc

 

Thiên phú:

Thụ Thiện xưng đế

Khi lần đầu tiên tiếp chiến, Tào Phi sẽ gây cho toàn bộ địch ST trí lực bằng 150% công.

 

Kỹ năng:


Tinh Binh Cường Tướng
Đội bản thân tăng 15% tổng công, 15% tổng SL.

Văn Đế Hào Lệnh:
Khi Tào Phi ra trận, tất cả đơn vị Nguỵ Quốc phe ta tăng 10% tổng công.
Khi có 3 tướng Nguỵ ra trận, tất cả đơn vị của đội Nguỵ Quốc bên mình tăng 10% tốc công.
Khi có 5 tướng Nguỵ ra trận, tất cả đơn vị của đội Nguỵ Quốc bên mình tăng 10% Bạo.

Tù binh:
Khi đơn vị đội mình diệt sĩ binh địch, 20% chuyển thành sĩ binh phe mình.

Giáp kỵ cụ trang:
Đội cận chiến đội mình tăng 30% ST