qrcode Quét để tải game

GIỚI THIỆU TRANG BỊ ĐỘC QUYỀN

GIỚI THIỆU VỀ TRANG BỊ

1. Gồm trang bị thường và trang bị độc quyền.

2. Bất kỳ tướng nào cũng có thể mặc trang bị tương ứng với binh chủng, trang bị khác binh chủng có tính khuynh hướng về phái khác nhau.

3. Trang bị độc quyền chỉ có chủ tướng tương ứng mặc mới có thể kích hoạt kỹ năng độc quyền tương ứng, không phải chủ tướng chuẩn mặc vẫn có thể tăng thuộc tính nhưng không kích hoạt kỹ năng độc quyền.

4. Cấp trang bị tăng đến giai đoạn nào đó cần tiến hành đột phá, tiêu Đá Đột Phá với số lượng khác nhau để đột phá nhằm nhận buff lượng lớn thuộc tính và tăng giới hạn cấp.

5. Trang bị có thể tăng sao dựa vào tiêu số lượng bản thể khác nhau để nhận lượng lớn buff thuộc tính và hiệu quả kỹ năng.

6. Sau tách trang bị có thể chuyển hóa thành các xu với số lượng khác nhau, có thể dùng xu để đổi vật phẩm chỉ định trong chợ độc quyền.