qrcode Quét để tải game

[TIÊU ĐIỂM TƯỚNG] THAO THIẾT – ĐỔNG TRÁC

Binh Chủng: Thuẫn Binh

Quốc gia: Quần Hùng

 

Thiên phú:

Quyền khuynh thiên hạ: Sau khi mở màn, mỗi giây Đổng Trác nhận số tầng quyền thế bắng sô lượng chủ tướng ra trận bên ta, mỗi tầng tăng cho Đổng Trác 15 điểm phòng. Khi Đổng Trác chịu ST chí mạng sẽ mất 1 tầng quyền thế và hồi cho bản thân 25% SL. Đổng Trác tối đa có thể nhận 70 tầng quyền thế, khi có quyền thế sẽ không tử vong, khi Đổng Trác trên sân toàn bộ chủ tướng phe địch giảm 20% Tốc Công , 20% Bạo.

 

Kỹ năng:

Đảo hành nghịch thi: Mỗi khi Đổng Trác chịu ST, có 15% xác suất tạo cho tất cả chủ tướng phe ta Hộ Thuẫn bằng 10% SL tối đa của Đổng Trác. Mỗi 3s khích hoạt 1 lần.

Bạo ngược bất nhân: khi Đổng Trác tấn công có 10% xác suất gây thêm ST thực bằng 12% SL tối đa bản thân

Lang Lệ Chi Sư: Đội của bản thân tăng 20% tổng SL, 20 Phòng, 15% tốc công.

Hỗn thế ma vương: Khi Đổng Trác lần đầu nhận chịu ST chí mạng sẽ triệu hồi 1 phân thân ma hoá chiến đấu, phân thân ma hoá tăng 100% tốc công và không thể bị tấn công, kéo dài 12s.

 

Kỹ Năng Phó Tướng

Điêu Thuyền: khi khai trận sẽ chọn chủ tướng phe ta gần nhất để copy (ưu tiên cùng hàng), phân thân sẽ kế thừa 100% SL, 50% công và có tất cả kỹ năng của bản thể, tồn tại đến 12s.

Trương Giác: Khi lần đầu tiếp chiến, triệu hồi 1 con rối khăn vàng trợ chiến (con rối kế thừa chủ tướng 24% công, 60% tổng SL, 100% phòng).

Hoa Hùng: khi tấn công có 30% xác suất trảm sát chủ tướng địch có SL dưới 12% SL tối đa bản thân.

 

Thú cưỡi đề xuất

Linh Hồ: Hộ thuẫn và Thuẫn giáp chủ tướng tăng 30%.

 

Đội hình đề xuất:

Hàng Trước: Thao Thiết Đổng Trác, Lăng Thống, Triệu Vân, A Đẩu, Phượng Hồ-Đặng Ngải
Hàng sau: Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng, Ôn Hầu Lữ Bố.

 

Nhận xét chung:

Thao Thiết Đổng Trác là tướng tanker mạnh nhất trong Alo Chủ Tướng, gần như bất tử nếu được đi cùng đội hình phù hợp. Để tối ưu thiên phú nhận quyền thế của Đổng Trác, nên sử dụng các tướng có kỹ năng hồi sinh liên tục như A Đẩu, hoặc tồn tại tốt trong giao tranh như Tư Mã Ý. Các vị trí khác trong đội hình có thể tuỳ biến theo ý đồ chiến thuật của người chơi. Nếu muốn bổ sung chất thép có thể thêm Lăng thống, Tào Tháo, Lưu Bị. Nếu muốn thêm sát thương toàn bản đồ có thể lấy Ôn Hầu Lữ Bố, Hạ Hầu Uyên, Viêm Thần-Chu Du.