qrcode Quét để tải game

[TIÊU ĐIỂM TƯỚNG] PHƯỢNG HỒ ĐẶNG NGẢI

Tổng Quan:

Phượng Hồ Đặng Ngải là tướng trọng kỵ có sức sát thương bạo kích mạnh, buff bất tử cho đồng đội. Đây sẽ là con bài hữu hiệu để khắc chế đa số tướng trong meta như A Đẩu, Long Hồn Triệu Vân, Gia Cát Lượng…

Thiên phú:
Sinh Tử Có Nhau: Khi Đặng Ngải trong trận, đơn vị cùng đường bên ta tăng 25% Bạo, 25% tổng Công, khi chịu ST chí tử sẽ không lập tức tử vong và không lại bị tấn công, 9s sau hoặc khi Đặng Ngải tử vong hiệu quả sẽ biến mất (hiệu quả vô hiệu với Đặng Ngải); khi đội không cùng đường với Đặng Ngải có đơn vị tồn tại, mỗi khi Đặng Ngải bị tấn công ST phải chịu sẽ không vượt quá 3% SL tối đa của bản thân (thể sao chép và thể Anh Linh không kế thừa khả năng này).

Kỹ năng:
Tích Uy Súc Thế: Khi công thường với 1 mục tiêu, mỗi lần tấn công tăng cho bản thân 25% ST Bạo, tối đa cộng dồn 15 lần, đổi mục tiêu tấn công sẽ tính lại từ đầu.

Phi Kiên Chấp Duệ: Đội bản thân tăng 20% bạo, 20% tổng công.

Phá Thục Tiên Phong: Tất cả đội phe ta tăng 10% ST, gấp đôi hiệu quả với quân Thục Quốc.

Dũng Mãnh Vô Cụ: Bản thân tăng 5% tổng công, mỗi khi mất 10% SL hiệu quả này tăng 100%, sau khi hồi SL vẫn có hiệu lực, nhận tối đa 10 tầng hiệu quả.

 

Đội hình phù hợp:

Viêm Thần Chu Du phù hợp ghép đội nhất với các tướng trọng kỵ hoặc băng mạnh vào hàng sau như Triệu Vân UR.

Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý sẽ phù hợp làm sát thương tuyến sau hiện tại vì có kỹ năng tàng hình hoặc kỹ năng thủ.

Hàng trên thì có thể tùy biến với các tướng thuẫn binh như Tào Tháo, A Đẩu, Lăng Thống.