thể lệ
HẠNG TÊN NHÂN VẬT MÁY CHỦ TỔNG ĐIỂM
Tên nhân vật
Tên nhân vật
Tên nhân vật